คู่มือ

สื่อสิ่งพิมพ์

The Rehabilitation and Social Reintegration of Women Prisoners

Handbook on Women and Imprisonment 2nd edition with reference to the Bangkok Rules

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง

Index of Implementation for the Bangkok Rules

Guidance Document on the Bangkok Rules

Women in Detention_Putting the Bangkok Rules on Women Prisoners into Practice

Training Module Bangkok Rules for the Training of Trainers on the Management of Women Prisoners in the ASEAN Region

Training Module Bangkok Rules for Correctional Staff on the Management of Women Prisoners in the ASEAN Region

The Rehabilitation and Social Reintegration of Women Prisoners

ดูเพิ่มเติม
Handbook on Women and Imprisonment 2nd edition with reference to the Bangkok Rules

ดูเพิ่มเติม
ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง 2561

Global Prison Trends 2019

Global Prison Trends 2018

Global Prison Trends 2017

เหยื่อที่มองไม่เห็น

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจำ

Women’s Pathways to Prison in Kenya

Community Service and Probation for Women-A Study in Kenya

Women Prisoners and the Implementation of the Bangkok Rules in Thailand

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

Research on the Causes of Recidivism in Thailand

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2563

คู่มือ การแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง 2561

ดูเพิ่มเติม
Global Prison Trends 2019

ดูเพิ่มเติม