คู่มือ

สื่อสิ่งพิมพ์

ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง (ข้อกำหนดแมนเดลา) คู่มือฉบับย่อ

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดแมนเดลา: แบบประเมินสำหรับกลไกการตรวจสอบภายใน

ข้อกำหนดกรุงเทพ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง

คู่มือการแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

คู่มือว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังที่ตอบสนองต่อเพศภาวะ

ดูเพิ่มเติม
ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง (ข้อกำหนดแมนเดลา) คู่มือฉบับย่อ

ดูเพิ่มเติม
คู่มือสำหรับการจ้างงาน ผู้ต้องขัง ผู้พักโทษ และผู้พ้นโทษ เพื่อการกลับคืนสู่สังคม

รายงานการศึกษา ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่มีต่อภาวะสุขภาพในเรือนจําทั่วโลก

การบริการสุขภาพในเรือนจำ

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

บทสรุปผู้บริหาร เส้นทางสู่เรือนจำ การจำคุก และการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง

ผู้หญิงในโลกหลังกำแพง 2561

เหยื่อที่มองไม่เห็น

เพศภาวะและเส้นทางสู่เรือนจำ

บทสรุปผู้บริหาร แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2564

Research on the Causes of Recidivism in Thailand

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลก ปี 2563

แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลกปี พ.ศ. 2566

ดูเพิ่มเติม
แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำโลกปี พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม